Toptan ve internet satışlarında yazar kasa kullanma mecburiyeti hk.

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

11395140-105[229-2015/VUK1-19652]-16020

26/02/2016

Konu

:

İnternet üzerinden yapılan satışlarda yeni nesil ökc   kullanma zorunluluğu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; internet üzerinden ve tamamı faturalı satış yaptığınızı, ödeme kaydedici cihazınızın bulunduğunu fakat hiç kullanmadığınızı belirtilerek, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğunuzun olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232’nci maddesinde;” Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

1-Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

2-Serbest meslek erbabına;

3-Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

4-Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

5-Vergiden muaf esnafa.

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptıkları iş bedelinin 50.000.000 lirayı (460 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ile 1.1.2016 tarihinden itibaren 900,00 TL) geçmesi veya bedeli 50.000.000 liradan (460 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ile 1.1.2016 tarihinden itibaren 900,00 TL) az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya iş yapanın fatura vermesi mecburidir.” hükmü yer almaktadır.

426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesiyle Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (06.12.1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

Anılan Genel Tebliğe göre 01.01.2016 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması gereken mükelleflerin mecburiyetlerinin başlama tarihleri, 25/12/2015 gün ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 466 Sıra No.lu VUK.nu Genel Tebliği ile 2016 yılına kademeli olarak yayılmak suretiyle yeniden belirlenmiştir.

Bu nedenle, bütün satışlarınızın toptan veya internet üzerinden yapılan satışlardan oluşması, bu şekilde gerçekleştirilen satışlara ilişkin tahsilatların elektronik yolla (EFT, havale, sanal POS vb.) yapılması, diğer bir ifade ile satış bedellerinin müşteri ile karşı karşıya gelinmeden tahsil edilmesi ve Vergi Usul Kanununa göre fatura ile belgelendirilmesi şartıyla ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yorum yapın