Hizmetlerimiz

Genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun, ilgili mevzuat hükümleri gereğince muhasebe defterlerinin tutulması ve raporlaması.

Mali tabloların, beyannamelerin ve diğer belgelerin düzenlenmesi.

Sabit kıymet kayıtlarının tutulması, sayımı ve raporlanması.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin şirket bünyelerine muhasebe altyapısının oluşturulması.

Firma personelinin güncel mevzuat ve muhasebe uygulamaları konusunda eğitimi.

Kuruluş İşlemleri

» Şahıs İşletmeleri.

» Adi Ortaklıklar.

» Kollektif ve Adi Komandit Şirketler.

» Hisseli Komandit, Limited Şirketler ve Kooperatifler.

» Anonim Şirketler.

» Yabancı Sermayeli Şirketler.

Bordro Hizmetleri

» Personel özlük dosyalarının hazırlanması ve ücret bordrolarının düzenlenmesi.

» SSK bildirgelerinin verilmesi, maaş ve kesintilerin kontrolü.

» İhbar ve kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanması.

» İşe giren ve işten ayrılan personel bildirimleri.

» SSK ve iş mevzuatı konusunda danışmanlık.

Vergi Beyannameleri & Bildirimleri

» Muhtasar, KDV, geçici vergi, yıllık kurumlar vergisi ve yıllık gelir vergisi beyannamelerinin hazırlanması.

» Güncel mali mevzuata göre bildirimlerin düzenlenmesi.

Yasal Uygunluk Hizmetleri

» Mükellefiyet tesisi, şirket kuruluş işlemleri.

» Genel kurul, ana sözleşme değişiklikleri, tasfiye vb. işlemler.

» Şirketler, şubeler ve irtibat bürolarının vergi ve sosyal sigorta açılış, kapanış ve adres değişikliği işlemlerinin yapılması.

» KOSGEB uygunluk belgesi ve maliyet muhasebesi işlemleri.

» Vergi risklerinin incelenmesi, belirlenmesi ve raporlanması.

» KDV iadesi işlemlerine ilişkin evrakların hazırlanması, mahsubu ve takibi.

» Vergi avantajlarının ve indirimlerinin uygulanması.

» Vergi risklerinden kaçınmak için gerekli önlemlerin alınması.

Vergi Uyuşmazlıkları & Vergi Uzlaşmaları

» Belge ve dökümlerin incelenmesi, hazırlanması.

» Tutanakların gözden geçirilmesi, raporların analizi.

» Uzlaşma veya dava açma kararının değerlendirilmesi.

» Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma.